TEDARİKÇİ SÖZLEŞMESİ

 

1) SÖZLEŞMENİN KONUSU İş bu sözleşme, şirket’in ihtiyaç durumlarına göre tedarikçiye vereceği  hizmet’in üretilmesi sürecine ait teknik ve ticari adımların şartlarını düzenlemektedir.

2) GENEL HÜKÜMLER

a- Siparişi kabul eden tedarikçi, sipariş ile birlikte onun ayrılmaz unsurları olan bu “Genel Satın alma Sözleşmesi” hükümlerini ve varsa her sipariş mektubunda veya ayrıca belirtilen ya da imza altına alınan özel şartları yazılı olarak ret etmediği taktirde kabul etmiş sayılır.

b- İş bu sözleşme TTK 124. Madde ve devamı uyarınca kurulmuş şirketler için geçerlidir.

c- Şirket tarafından tedarikçiye sunulan tüm resimler,  hesaplamalar ve diğer belgeler üzerindeki tüm mülkiyet ve telif haklarını saklı tutmaktayız. Bu belgeler için şirketin yazılı açık izni olmadan üçüncü kişilere sunulamaz. Yalnızca şirketin siparişine dayalı olarak tedarik/ teslim için kullanılacak olup siparişin tesliminden sonra şirket istemeksizin iade edilecektir. Elektronik veri işleme kopyaları elektronik programlarla yeniden oluşturmak mümkün olmayacak şekilde kesin olarak silinecektir. Üçüncü kişilere karşı tüm belgeler gizli tutulacaktır.

d- Tedarikçi tarafından fatura, muhaberat veya hangi isimle olursa olsun herhangi bir belgeye, iş bu sözleşmeye aykırı düşen, not, yazı, şart, ilave veya yapılacak değişiklik ve hükümler ancak şirket’in yazılı onayı olması durumunda geçerli olabilecektir. Tedarikçinin bunlara aykırı veya iş bu sözleşmeden farklılık gösteren koşulları, şirketin yazılı olarak bunların geçerli olduğunu açıkça kabul etmediği sürece geçerli olmayacaktır.

e- Tedarikçi, şirket tarafından veya şirket için üretilmiş sipariş konusu ürünlerin imalat ve/veya satış yetkisini şirket’in yazılı izni olmadıkça hiçbir kuruma veya şahsa veremez, satamaz.

f- Sözleşme uyarınca ve/veya sözleşmenin yürütülmesi esnasında yapılacak her türlü bildirim, niyet ihzari ve sair beyanlar, taraflar yazılı olarak adres değişikliği bildirmediği sürece, bu sözleşmedeki ve/veya özel şartlar için ayrıca düzenlenen ek sözleşmedeki adreslerine ve/veya faks numaralarına yapılacaktır. Taraflar, bu adreslere ve/veya faks numaralarına yapılmış bildirimi kendilerine yapılmış olarak kabul ederler.

g- İşbu sözleşme karşılıklı olarak fesih edilmiş olsa dahi, tedarikçi verilen siparişler kullanılarak şirket tesislerinde üretilen ürünlerde oluşabilecek hata ve/veya problemlerin, şirket’in müşterileri tarafından tazmin talebi halinde, tespit edilen hatanın/problemin tedarikçinin üretiminden kaynaklandığının belirlenmesi durumunda, şirket, her zaman tedarikçiye rücu etme hakkını kendinde saklı tutar.

h- Şirket yalnız sipariş edilen miktar veya adetleri üstlenmektedir. Kısmi teslimat halinde, kısmi teslimat şirketin yararına değilse, şirket tüm sözleşmeden çekilebilir veya tüm sözleşmenin yerine getirilmemesinden dolayı tazminat talep edebilir. Şirket çoklu teslimat halinde fazla teslim edilmiş malları masrafı Tedarikçiye ait olmak şartıyla depolamak ve ona geri göndermek hakkını şimdiden saklı tutar.

3)SİPARİŞİ TESLİM ŞARTLARI VE GECİKME

a- Tedarikçi, sipariş konusu ürünleri sipariş mektubunda karşılıklı mutabakata varılan zamana uygun olarak teslim etmek zorundadır.

b- Siparişi verilen ürünlerde tedarikçiden olası değişiklik talebi gelmesi durumunda, şirket, kendisine yapılan değişiklik taleplerini değerlendirir, süreç ve müşterilerinin taleplerine uyması durumunda ancak yazılı olarak teyit verir. Tedarikçi, siparişte yer alan ürünlerde yazılı teyit olmadan değişiklik yapamaz.

c- Tedarikçi, onayladığı siparişleri zamanında vermekle yükümlü olup, Tedarikin gecikmesi durumunda, şirket net sipariş bedelinin %5’ini aşmaksızın, tamamlanmış her hafta için tedarik değerinin %1’i kadar, toplam gecikme bedeli almaya hak sahibi olacaktır. Tedarikçi kararlaştırılan tarihte teslim edilmeyen siparişlerin şirket’e getirdiği ek maliyetleri karşılamakla sorumludur. (Bu maliyetler, şirket’in benzer ürünleri başka bir tedarikçiden temin etmesi durumunda oluşan fiyat farkı ve yaptığı lojistik organizasyonun getirdiği her türlü maliyet olduğu gibi, şirket’in müşterilerine karşı olası ödeyeceği tazminatlar da olabilir.)

d- Tedarikçi belirlenen tedarik süresinin tutulamayacağı koşulların ortaya çıkması veya bunlardan haberdar olması halinde şirketi derhal yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür .

4) ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

a- Siparişte belirtilen tedarik süresi bağlayıcıdır. Farklı yazılı anlaşmalar olmaması halinde tedarik fiyatı, gerekli olduğu sürece, ambalaj dâhil "Müşteriye Teslim" fiyatını kapsar.

b- Şirket yalnızca siparişlerde verilen bilgileri – burada belirtilen sipariş numarası ve sevkiyat numarası – içeren faturalar, gönderi belgeleri ve irsaliyeleri işleme alabilir. Faturalar, tamamlanmış teslimattan sonra, buna ait tüm belge ve verilerle birlikte tek suret halinde, düzenli şekilde şirkete sunulacaktır. Düzenli olarak sunulmayan faturalar ise fatura düzeltildiği andan itibaren şirket tarafından alınmış sayılır.

c- Aksi yazılı olarak kararlaştırılmamışsa şirket Alım Bedelini tedarik ve faturayı aldıktan sonra 14 gün içinde ödendiğinde %3, 30 gün içinde ödendiğinde %2 ıskontolu, 60 gün içinde ödendiğinde fatura tutarı kadar ödeme yapacaktır.

d- Malzeme denetimlerinin onayları kabul edildiğinde bunlar tedarikin tamamlayıcı bir parçası sayılır ve bunlar daha önce kanıtlayıcı şekilde sunulmadığı sürece fatura beraberinde şirkete gönderilmelidir. Bunların fatura iletildikten sonra en geç 14 gün içinde şirkete sunulması zorunludur.

5) KALİTE KONTROLLERİ, ALIM SIRASINDA KONTROL

a- Tedarikçi malların sipariş ve koşullarımıza uygun olduğunu garanti eder; malları gönderimden önce kontrol edecektir. Bundan bağımsız olarak mallar bilim ve teknoloji durumu, geçerli iş koruma ve kaza önleme hükümlerine uygun olacaktır. Tedarikçi EN, ISO, IEEE, VDE gibi bilinen teknik kural ve standartlara uygun davranacaktır.

b- Şirket, malları uygun bir süre içinde kalite ve miktar farklılıkları yönünden kontrol etmekle yükümlüdür. Şikâyetlerin, mal alımından itibaren, gizli kusurlar halinde ise belirlendikten itibaren 10 iş günü içinde Tedarikçiye bildirilmesi gerekir. Şirket malları bir defa daha kontrol etmekle yükümlü değildir. Tedarikçinin yaptığı kalite güvence kontrolü alım kontrolünün yerini alır.

6) GÜVENCE VE ÜRÜN SORUMLULUĞU

a- Şirketin yasadan doğan garanti ve güvence hakkı hiçbir kısıtlama getirilmeksizin bulunmaktadır. Şirketin daima tedarikçiden kendi seçimine göre kusurların giderilmesi veya tedarikin değiştirilmesini isteme hakkına sahiptir. Tedarikçi bu durumda kusurların giderilmesi veya tedarikin değiştirilmesi için gereken tüm masrafları yapmakla yükümlüdür. Özellikle ifa etmemeden kaynaklanan tazminat yükümlülüğü dâhil tazminat hakkını şirket açıkça saklı tutmaktadır.

b- Bir ürün zararından Tedarikçi sorumlu ise, bu zararın nedeni kendi hâkimiyet ve kurum alanından kaynaklanması ve bizim dışımızda kendi sorumlu olması nedeniyle, ilk talep üzerine şirkete karşı üçüncü kişilerin tazminat taleplerini bertaraf etmekle yükümlüdür.

c- Zarar durumunda sorumluluk çerçevesinde Tedarikçi aynı zamanda, şirketin yasal rücu hakkından yararlanması sureti ile açılacak olan dava nedeniyle oluşan masrafları da karşılamakla yükümlüdür. Şirket uygulanan rücu önlemlerinin içerik ve kapsamı konusunda mümkün olduğu kadar Tedarikçiye bilgi verecek ve konu hakkında görüş belirleme imkânı verecektir. Şirketin kanundan doğan diğer yasal hakları ise saklıdır.

d- Tedarikçinin kullandığı ambalaj malzemesi ek masraf olmaksızın yasal hükümlere uyulacak şekilde temin edilmeli ve işaretlenmelidir. Tedarikçinin yasal geri alım yükümlülüğü saklıdır.

e- Bir üçüncü kişiden bir hak ihlaliyle ilgili talep alındığında Tedarikçi, şirketin ilk talebi üzerine 3. kişilerin bu taleplerini bertaraf etmekle yükümlüdür. Şirketin üçüncü kişi ile, tedarikçi onayı olmadan herhangi bir anlaşma, uzlaşma yapma yetkisi bulunmamaktadır.

f- Tedarikçinin zararı bertaraf etme yükümlülüğü bir üçüncü kişinin talebi nedeniyle zorunlu olarak şirketin yaptığı tüm masrafları da kapsar.

7) SÖZLEŞMENİN FESHİ

a- Tedarikçinin işbu ‘’Genel Satın alma ve Tedarik Sözleşmesi’’ koşullarına aykırı hareket etmesi, taahhütlerini gereği gibi yerine getirmemesi ve/veya fiyat, tedarik süresi vb nedenlerden ötürü rekabet gücünün kaybedilmesi sonucu anlaşmaya varılamaması durumunda şirket tek taraflı olarak sözleşmeyi her’an yazılı olarak bildirmek suretiyle feshetme hakkında sahiptir.

b- Doğal afetler, resmi makamların aldığı önlemler, ödemelerin kısmen veya tamamen tatili, iflas, haciz hali ve kaçınılması mümkün olmayan benzeri olaylar nedeniyle şirket ihtiyacının büyük ölçüde azalması halinde, şirket’in ve tedarikçinin sözleşmeyi tamamen veya kısmen feshetme hakkı saklıdır.

8) YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK:

a- Tedarikçinin Türkiye’de olması durumunda uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup, yetkili mahkeme ise tedarikçinin en son ikamet ettiği yer mahkemesidir.

b- BM Satın alma hakları (11 Nisan 1980 tarihli Uluslararası Mal Satımı ile ilgili Sözleşme hakkındaki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi - CISG) geçerli değildir. İşbu 8 ana maddeden oluşan sözleşme şirket’in internet ortamındaki web sayfasında ilan olunur ve tarafların iş bu sözleşmeyi imzalaması ile yürürlüğe girer.

 

ŞİRKET                                                         TEDARİKÇİ 

 

 

Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.